Press

Fakty o príprave Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011

Podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sčítanie riadi v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy, obvodnými úradmi, obcami a vyššími územnými celkami Štatistický úrad SR. Slovenská republika je rozdelená na 19 756 sčítacích obvodov. Tvorbe sčítacích obvodov …
…viac info

Ako spoznáte sčítacieho komisára

Podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sčítací komisár je štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Výber sčítacích komisárov vykonali obce. Vymenovaných sčítacích komisárov následne odborne …
…viac info

Štatistický úrad sa dištancuje od plagátov ovplyvňujúcich osobné vyjadrenie obyvateľov pri sčítaní

Štatistický úrad Slovenskej republiky sa dištancuje od plagátov, ktoré pod hlavičkou loga sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 nabádajú verejnosť v niektorých mestách, aby pri otázke „Náboženské vyznanie“ vo formulári A. Údaje o obyvateľovi vyznačila odpoveď „bez vyznania“. Tieto plagáty nie sú …
…viac info

Slovenská republika je už rozdelená na sčítacie obvody

Počas tohtoročného sčítania obyvateľov, domov a bytov bude Slovenská republika rozdelená na 19 756 sčítacích obvodov, v ktorých vykoná sčítanie približne 20 000 sčítacích komisárov.  V súvislosti s ukončením územnej prípravy nevyhnutnej na vykonanie sčítania Štatistický úrad SR ďakuje všetkým pracovníkom obcí a obvodných úradov, ktorí poskytli …
…viac info

Nové prístupy k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa využitím nových prístupov zapíše do histórie ako doteraz najmodernejšie štatistické zisťovanie svojho druhu na území Slovenskej republiky. Podmienkou úspešného zvládnutia sčítania je tvorba sčítacích obvodov. Sčítacie obvody vytvoria obvodné úrady podľa návrhov obcí …
…viac info

Štatistický úrad upravil postup obcí pri príprave a vykonaní sčítania

Štatistický úrad SR vydáva s účinnosťou od 15. februára 2011 Metodický pokyn, ktorým sa upravuje postup obcí pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Podľa tohto pokynu najneskôr 18. apríla musí byť na celom …
…viac info

Čas vyhradený na sčítanie je už známy

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa vykoná v čase od 13. mája do 6. júna. Vyplýva to z nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. V roku 2011 bude …
…viac info

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 má už definitívny obsah

Pod číslom 438/2010 vyšlo v Zbierke zákonov opatrenie Štatistického úradu SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov a vydáva sa vzor sčítacieho tlačiva pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Uzatvára sa …
…viac info

Pozor na falošných pracovníkov Štatistického úradu SR

Štatistický úrad SR sa dôrazne dištancuje od aktivít osôb, ktoré sa v týchto dňoch v obci Vaďovce vydávali za zamestnancov pracoviska ŠÚ SR v Trenčíne. Navštevovali najmä starších občanov so zámerom zistiť číslo ich domu a počet osôb v domácnosti …
…viac info

Svetový deň štatistiky aj v znamení sčítania obyvateľov, domov a bytov

Kým vo väčšine krajín sveta sa pravidelné sčítania obyvateľstva uskutočňujú v rokoch končiacich sa nulou, Európska únia stanovila pre svoje členské štáty za referenčný rok sčítania rok 2011. Znamená to, že na budúci rok v máji čaká aj Slovenskú republiku …
…viac info