Publikácie

Plnofarebná publikácia sumarizuje vybrané výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Obsahuje údaje a štatistické informácie o domoch a bytoch v SR a v krajoch SR. Rozsah 18 strán.

Publikácia sumarizuje údaje a štatistické informácie o obyvateľstve s trvalým pobytom podľa ekonomickej aktivity za SR, kraje, okresy a obce. Rozsah 108 strán.

Publikácia sumarizuje údaje a štatistické informácie o obývaných bytoch v rodinných a bytových domoch podľa celkovej podlahovej plochy bytov v m2, podľa zásobovania vodou, vybavenosti bytových domácností, podľa pripojenia na pevnú telefónnu linku a na internet za SR, kraje, okresy a obce. Rozsah 197 strán.

Publikácia sumarizuje údaje a štatistické informácie o domoch podľa obývanosti, podľa ich typu, formy vlastníctva a obdobia výstavby za SR, kraje, okresy a obce. Rozsah 199 strán.

Publikácia sumarizuje údaje a štatistické informácie o bytoch podľa obývanosti, formy vlastníctva, počtu obytných miestností, veľkosti obytnej plochy, typu kúrenia a zdrojov energie používaných na vykurovanie za SR, kraje, okresy a obce. Rozsah 203 strán.

Plnofarebná publikácia sumarizuje vybrané výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Obsahuje údaje a štatistické informácie o obyvateľstve v SR a v krajoch SR. Rozsah 18 strán.

Publikácia sumarizuje vybrané výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Obsahuje údaje a štatistické informácie o obyvateľstve v SR a v krajoch SR podľa miesta trvalého pobytu za uvedené tematické oblasti: vývoj počtu obyvateľov, počet mestských a vidieckych obcí, pohlavie, vek,  rodinný stav, štátna príslušnosť, náboženské vyznanie,  národnosť,  vzdelanie,  materinský jazyk,  najčastejšie používaný jazyk na verejnosti,  najčastejšie používaný jazyk v domácnosti a počítačová znalosť.

Publikácia sumarizuje údaje a štatistické informácie o obyvateľstve s trvalým pobytom podľa pohlavia a 5-ročných vekových skupín za SR, kraje, okresy a obce. Rozsah 530 strán.

Publikácia sumarizuje údaje a štatistické informácie o obyvateľstve s trvalým pobytom podľa národnosti za SR, kraje, okresy a obce. Rozsah 94 strán.

Publikácia sumarizuje údaje a štatistické informácie o obyvateľstve s trvalým pobytom podľa náboženského vyznania za SR, kraje, okresy a obce. Rozsah 185 strán.

Publikácia sumarizuje údaje a štatistické informácie o obyvateľstve s trvalým pobytom podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania za SR, kraje, okresy a obce. Rozsah 133 strán.

Publikácia sumarizuje údaje a štatistické informácie o obyvateľstve s trvalým pobytom podľa materinského jazyka za  SR, kraje, okresy a obce. Rozsah 100 strán.

Publikácia sumarizuje údaje a štatistické informácie o obyvateľstve s trvalým pobytom podľa najčastejšie používaných jazykov na verejnosti a v domácnosti za SR, kraje, okresy a obce. Rozsah 192 strán.

Publikácia sumarizuje údaje a štatistické informácie o obyvateľstve s trvalým pobytom podľa schopnosti používať v každodennom živote vybrané počítačové znalosti za SR, kraje, okresy a obce. Rozsah 103 strán.

 

 

 

 

 

 

Komentáre sú uzavreté.