Anonymita údajov

PRAVDA O ANONYMITE SČÍTANIA

K dezinformáciami šíriacim sa na sociálnych sieťach, ktoré „strašia“ obyvateľov  zneužitím údajov zisťovaných na účely sčítania vydáva Štatistický úrad Slovenskej republiky nasledujúce stanovisko:

Odporcovia sčítania sa odvolávajú na zákon o ochrane osobných údajov, ktorý zakazuje spracúvať osobné údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života. Je pravda, že Štatistický úrad Slovenskej republiky pri sčítaní zisťuje niektoré z týchto údajov, ale ich ochranu zabezpečuje zákonom o sčítaní a zákonom o štátnej štatistike. Nielen osobné, ale všetky zisťované údaje chráni ako dôverné štatistické údaje. Odporcovia sčítania účelovo „zabúdajú“  na paragraf 6  odseky 3 a 4 a paragraf 10 odsek 3  zákona o ochrane osobných údajov, ktoré  umožňujú spracovanie takto zhromaždených osobných údajov  na historické, vedecké alebo štatistické účely vo verejnom záujme. Štatistický úrad SR takto získané údaje anonymizuje a po ukončení sčítania ich zlikviduje v súlade s osobitnými zákonmi.

Sčítací formulár neobsahuje meno, priezvisko, rodné číslo, presnú adresu obyvateľa a obyvateľ ho nebude podpisovať.  To znamená, že sčítacie formuláre aj po vyplnení zostanú anonymné. Sčítací komisár má k dispozícii osobitný formulár s predtlačenými menami a priezviskami obyvateľov v jeho sčítacom obvode. Potrebuje ho na to, lebo má povinnosť klásť obyvateľom aj otázky súvisiace so vzťahmi medzi členmi domácnosti. Mená a priezviská obyvateľov z tohto osobitného formuláru sa však nebudú ďalej spracúvať; budú použité iba na vytvorenie vzťahov medzi členmi domácnosti.

Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011v paragrafe 8 priamo uvádza povinnosť vytvoriť pre sčítanie číselný identifikátor obyvateľa na vyplnenie sčítacieho tlačiva a zabezpečiť doručenie úradne pridelených číselných identifikátorov obyvateľov do obce. Súčasťou Opatrenia Štatistického úradu SR   č. 438 z novembra 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov a vydáva sa vzor sčítacieho tlačiva pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 je príloha č. 2 – Vzory sčítacích formulárov, kde je už priamo zobrazené aj miesto pre čiarový kód. Opatrenie prešlo riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním a vyšlo v Zbierke zákonov v čiastke 162. Teda už v novembri 2010 bolo jasné, ako budú sčítacie formuláre vyzerať  a že ich súčasťou bude aj identifikátor.

Sčítať sa bude možné v tomto roku prvýkrát v histórii nielen klasicky – vyplnením tlačeného sčítacieho formuláru, ale aj elektronicky – vyplnením sčítacieho formuláru na internete. Práve z tohto dôvodu bolo potrebné vytvoriť  identifikátory výlučne na účel sčítania. Ich funkciou je zabrániť vzniku duplicít pri sčítaní, ak by sa náhodou niekto sčítal obidvoma spôsobmi (v listinnej podobe aj v elektronickej forme) , resp., ak by sa sčítal v mieste trvalého bydliska na originálny identifikátor a zároveň v mieste, kde sa obvykle zdržiava, na rezervný identifikátor.  Preto Štatistický úrad SR potrebuje mať na istý nevyhnutný  čas spojený sčítací formulár s identifikátorom. Bude to presne dovtedy, kým sa tieto duplicity, obrazne povedané, „nevytriedia“, t.  j. do termínu vytvorenia primárnej zdrojovej databázy výsledkov sčítania. K „spárovaným“ údajom má prístup len presne vymedzený okruh zamestnancov Štatistického úradu SR a dodávateľa projektu automatizovaného spracovania výsledkov sčítania, ktorí sú viazaní obmedzeniami vyplývajúcimi z príslušných zákonov (zákona o sčítaní a zákona o štátnej štatistike) a prísnym režimom bezpečnostného projektu. Pre korektné spracovanie zistených údajov, ako aj pre samotné elektronické sčítanie  je identifikátor nevyhnutný.

Štatistický úrad SR ubezpečuje obyvateľov Slovenskej republiky, že pri sčítaní nehrozí žiadne zneužitie údajov, ktoré majú povinnosť poskytnúť na účely sčítania. Štatistický úrad SR nevylučuje, že proti šíriteľom rôznych dezinformácií podnikne príslušné právne kroky v súlade so zákonom.

Ako zaručíte anonymitu podnikateľovi, živnostníkovi, keď zodpovie otázky 11. a 12. dotazníka A? Veď potom je jasný, a to menovite každý riaditeľ podniku, predseda predstavenstva banky, každý starosta, každý primár… Naozaj tam má byť uvedený názov zamestnávateľa? Podniky nevedia, koľko majú zamestnancov? Prečo neexistujú vysvetlivky k jednotlivým poliam, ako ich treba zadať – myslíte, že to ľudia zvládnu pri elektronickom vyplnení len podľa uverejnených dotazníkov??? Veľmi pochybujem. Také vysvetlivky sú bežné aj pri daňových priznaniach, prečo nie tu?

Začnime od konca. Vysvetlivky budú dostupné pre listinné tlačivá A. Údaje o obyvateľovi v dvojhárku, v ktorom budú tieto tlačivá odovzdávané obyvateľom – tzv. Obálka Údajov o obyvateľovi. Pre ostatné dve tlačivá (B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) budú vysvetlivky natlačené na druhej strane tlačiva. Vo web aplikácii pre elektronické sčítanie budú ku každej otázke dostupné príslušné vysvetlivky po „kliknutí“ na ikonku „i“ (Informácie).

Podľa týchto vysvetliviek podnikateľ bez zamestnancov, ktorý má vlastné meno ako obchodné meno, môže do riadku „Názov zamestnávateľa“ zapísať odvetvie, v ktorom uskutočňuje podnikateľskú činnosť. Riaditeľ podniku, predseda predstavenstva banky, starosta a primár sú zamestnancami konkrétnej organizácie, to znamená, že ich mená nebudú figurovať v názve zamestnávateľa a teda nebude možné ich identifikovať.

Podniky vedia, koľko majú zamestnancov, pretože si vedú evidenciu, ale sčítanie sa týka obyvateľov ako jednotlivcov a Štatistický úrad SR nemá právo oslovovať zamestnávateľov, aby mu poskytli informácie o svojich zamestnancoch. Týmto spôsobom teda nijakým spôsobom nedôjde k porušeniu práva na ochranu údajov.

V médiách sa v poslednej dobe rozbehla kampaň ohľadne sčítania obyvateľov, ktoré bude v máji tohto roka. Všetci informujú, že tlačivo bude anonymné, že nebude potrebné uvádzať dátum narodenia a ako vidím na linke http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/sodb-2011/dokumenty/obyv_sk-orezanevzor15.pdf v bode 3 je dátum narodenia. Taktiež všetci uvádzajú, že nebudeme uvádzať svoje osobné údaje, ako meno a priezvisko. Uviesť však budeme musieť adresu bydliska. Mám za to, že zlodejovi, ktorý sa dostane k uvedenému tlačivu bude jedno, či sa volám Jano, Paľo alebo Ďuro, hlavne že bude mať moju presnú adresu. A pokiaľ by ozaj potreboval vedieť koho vykradol, stačí navštíviť portál www.katasterportal.sk a tam podľa adresy zistí moje meno, priezvisko a dátum narodenia.

Preto si myslím, že by ste mali v masmédiách vystúpiť, dementovať vyhlásenia novinárov a radšej vysvetliť dôležitosť sčítania osôb. Taktiež v tlačivách by mali byť aj mená a priezviská a nie je potrebné podobným spôsobom zavádzať ľudí.

Ďakujeme za Váš názor, ku ktorému si na vysvetlenie dovolíme uviesť nasledovné:

Štatistický úrad Slovenskej republiky trvá na informácií, ktorú poskytol médiám, že sčítacie tlačivo zostane aj po vyplnení anonymné. Neobsahuje totiž požiadavku na uvedenie mena, priezviska a rodného čísla obyvateľa, ktoré by umožnili jeho priamu identifikáciu,  ani  presnej adresy obyvateľa. Vyplnené sčítacie tlačivá sa nebudú poskytovať žiadnym tretím osobám ani inštitúciám a po spracovaní údajov a informácií sa v súlade so zákonom skartujú. Z databáz zo sčítania nebude teda možné vybrať konkrétnu identifikovateľnú osobu. Je pravda, že sčítací komisár bude mať k dispozícii osobitný formulár s predtlačenými menami a priezviskami obyvateľov v jeho sčítacom obvode. Potrebuje ho preto, že má povinnosť klásť obyvateľom aj otázky súvisiace so vzťahmi medzi členmi domácnosti. Odpovede, ktoré umožnia zistiť štruktúru slovenských rodín a domácností, zaznamená do už spomínaného osobitného formuláru s predtlačenými menami a priezviskami obyvateľov v jeho sčítacom obvode. Mená a priezviská obyvateľov sa však nebudú ďalej spracúvať; budú použité iba na vytvorenie vzťahov medzi členmi domácností. Spomínaný formulár potrebuje sčítací komisár aj na to, aby mal prehľad, kto z obyvateľov v jeho sčítacom obvode sa už sčítal a kto ešte nie.

Nielen sčítací komisár, ale všetky osoby zapojené do zberu a spracovania údajov zo sčítania sú podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a domov v roku 2011 viazané mlčanlivosťou. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť je časovo neobmedzená. Všetky údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch zistené pri sčítaní sú chránené zákonom a budú slúžiť výlučne pre štatistické potreby.

Na záver si ešte dovolíme poznamenať, že pri sčítaní v máji 2011 sa nebude zisťovať rozsah majetku obyvateľa, teda koľkými mobilnými telefónmi, osobnými počítačmi/notebookmi a osobnými autami je domácnosť vybavená, ale len informácia, či sú konkrétne uvedené predmety súčasťou vybavenia domácnosti.

Ako som pochopila, sčítacích komisárov vyberá obec. Ako sa dá zaručiť, aby sčítací komisár neovplyvňoval vypisovanie sčítacích hárkov a následne, aby napriek tomu, že hárok je anonymný, bol aj anonymne odovzdaný. Najlepším spôsobom by bolo vhadzovanie vyplnených hárkov do uzatvorenej skrinky a tak sa zaručí anonymita.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa bude realizovať metódou samosčítania, to znamená, že každý obyvateľ sa sčíta sám. Za deti a obyvateľov, ktorí nemôžu sami poskytnúť údaje, sú povinní poskytnúť údaje ich zákonní zástupcovia, alebo blízke osoby, alebo osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti. Zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 hovorí, že sčítací komisár je povinný vyplniť sčítacie tlačivo len na požiadanie obyvateľa a podľa jeho pokynov. Garancia anonymity sčítania je daná tým, že na vyplnených sčítacích tlačivách  budú anonymné údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch. Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa nebude zisťovať meno, priezvisko, ani rodné číslo, ktoré by umožnili priamu identifikáciu obyvateľa alebo domácnosti. Vyplnené sčítacie tlačivá nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám ani inštitúciám a po spracovaní údajov a informácií sa v súlade so zákonom skartujú. Z databáz zo sčítania nebude teda možné vybrať konkrétnu identifikovateľnú osobu.

Identifikátor (bezvýznamové, náhodne vygenerované čísla) spolu s overovacím heslom  zaručia, že každý obyvateľ sa sčíta iba raz. Vzhľadom na to, že sčítací komisár má povinnosť klásť obyvateľom aj otázky súvisiace so vzťahmi medzi členmi domácnosti, musí odpovede, ktoré umožnia zistiť štruktúru slovenských rodín a domácností, zaznamenať do osobitného formuláru s predtlačenými menami a priezviskami obyvateľov v jeho sčítacom obvode. Mená a priezviská sa však nebudú ďalej spracúvať; budú použité iba na vytvorenie vzťahov medzi členmi domácností. Spomínaný formulár slúži sčítaciemu komisárovi zároveň ako prehľad o tom, ktorí z obyvateľov v jeho sčítacom obvode sa už sčítali a ktorí ešte nie.  Zákon zaväzuje sčítacích komisárov chrániť vyplnené sčítacie tlačivá pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím. Sčítací komisári, ale aj všetky osoby zapojené do zberu a spracovania údajov zo sčítania sú podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 viazané mlčanlivosťou. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť je časovo neobmedzená. Výber sčítacích komisárov na svojom území sú povinné vykonať obce, ktoré zabezpečia aj výkon činnosti sčítacích komisárov. Rovnako obce sú kompetentné riešiť aj nedostatky v práci sčítacích komisárov.  K vášmu návrhu, „aby sa vyplnené hárky vhadzovali do uzatvorenej skrinky“, si dovolíme uviesť, že obsah, rozsah a spôsob vykonania sčítania ako osobitného druhu štatistického zisťovania nemožno svojvoľne meniť ani upravovať. Jeho presný rámec ustanovuje zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.

Komentáre sú uzavreté.