Sčítanie v zahraničí

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov robia takmer všetky krajiny sveta. V niektorých štátoch sa toto štatistické zisťovanie zameriava iba na obyvateľov, inde sa, naopak, spolu so sčítaním obyvateľov vykonáva aj poľnohospodársky, zdravotnícky alebo iný cenzus. Kým u nás sčítanie vykonávajú sčítací komisári, v zahraničí sa na sčítanie využíva aj pošta (občan odošle vyplnené sčítacie tlačivo spracovateľovi) a telefonické interview.

Väčšina krajín sveta, vrátane Slovenskej republiky, uskutočňuje tzv. tradičné sčítanie založené na samosčítaní. Sú však štáty, ako napríklad Dánsko, Fínsko, Monako, Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Slovinsko alebo Island, kde sú podkladom pre sčítanie oficiálne registre, ktoré sa neustále dopĺňajú a aktualizujú. Rovnako nájdeme štáty, ktoré zisťujú štatistické údaje kombináciou tradičného sčítania a výberového zisťovania alebo  kombináciou sčítania založeného na registroch s výberovým zisťovaním. Belgicko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko zase kombinujú sčítanie založené na registroch s tradičným sčítaním. V ďalších krajinách sveta by sme našli aj kombináciu sčítania založeného na registroch, výberového zisťovania a tradičného sčítania, vo Francúzsku sa uplatňuje tzv. rotačné sčítanie – treba si pod ním predstaviť vhodné zisťovanie so striedavými výbermi.

Nielen na prvé prečítanie, ale aj v praxi je sčítanie obyvateľov, domov a bytov veľmi náročné štatistické zisťovanie (finančne, organizačne i časovo), preto sa uskutočňuje s odstupom niekoľkých rokov. Väčšina krajín dodržiava 10-ročný interval – ten si o. i. zvolili takmer všetky štáty Európskej únie, vrátane Slovenska. Raz za 5 rokov sa sčítavajú napríklad obyvatelia Nového Zélandu, v Austrálii, Japonsku, Kanade a v Írsku, každoročne od roku 2004 vo Francúzsku. Keďže zámerom EUROSTAT-u (Štatistického úradu Európskych spoločenstiev) je získať  čo najpresnejšie medzinárodne porovnateľné údaje, sčítacie tlačivá v krajinách Európskej únie, ale aj v ďalších štátoch starého kontinentu obsahujú veľmi podobné, niektoré aj rovnaké otázky. Ak sa vám zdá, že na Slovensku sme chceli vedieť príliš veľa, tento názor si možno mierne „poopravíte“, keď si prečítate,  čo všetko sa vo svete sčítaním zisťuje:

Nový Zéland

 • Fajčili ste niekedy pravidelne (jeden alebo viac dní)?
 • Zaznačte všetky možné spôsoby, z ktorých ste mali príjem za posledných 12 mesiacov

Austrália

 • Zaznačte výšku príjmu
 • Napíšte telefónne číslo, len pre potreby sčítania

Estónsko

 • Pestujete nejaké plodiny, ak áno,  na akej ploche – uviesť v m2
 • Chováte nejaké zvieratá, ak áno, koľko?

Cyprus, Vietnam, Irán…

 • Viete čítať a písať?

Egypt

 • Fyzický stav: normal, disabled (postihnutý)

Kanada

 • Máte nejaké psychické, fyzické problémy alebo iný zdravotný problém obmedzujúci prácu, školu?
 • Otázky smerujúce k zisteniu používania anglického a francúzskeho jazyka s cieľom zistiť, koľko obyvateľov krajiny sú pôvodní Kanaďania a koľko je  prisťahovalcov.

Írsko

 • Koľko áut vlastníte alebo používate na súkromné účely (aj firemné)?
 • V akom čase zvyčajne odchádzate z domu do práce alebo do školy?

Izrael

 • Charakterizujte menu, v ktorej máte príjem (americký dolár, euro, NIS-nový izraelský šekel , iná).

Zdroj údajov: internet

Aj pri sčítaní zrejme platí: iný kraj, iný mrav. Najkratšie sčítacie tlačivo sme našli v Spojených štátoch amerických; obsahuje iba 10 otázok zameraných na zisťovanie národnostných menšín žijúcich na ich území. Naopak, jedno z najdlhších sčítacích tlačív majú v Izraeli. Jeho súčasťou je 90 otázok. Zaujímavosťou sčítacích tlačív u našich západných susedov – v Českej republike -  bola v rámci otázky „materinský jazyk“ možnosť vyznačiť popri češtine a slovenčine aj posunkovú reč. Naše sčítacie tlačivá  (A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) obsahovali spolu 52 otázok.

Komentáre sú uzavreté.