Sčítanie – právo alebo povinnosť?

Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie Obrázok: Sčítanie - právo alebo povinnosť? a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizuje v desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutočňuje v tom istom roku vo všetkých členských štátoch Európskej únie pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Zvýši sa tým medzinárodná porovnateľnosť výsledkov sčítania, čo bude mať z hľadiska rozhodovania a prognózovania osobitný význam.

Sčítanie je pre každého obyvateľa príležitosťou, PRÁVOM prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii obyvateľov a ich životných podmienkach. Tento obraz je potrebné poznať o. i. preto, aby bolo možné spoľahlivo prognózovať ďalší vývoj spoločnosti.

Obyvatelia Slovenskej republiky mali pri sčítaní 2011 POVINNOSŤ zo zákona odpovedať na otázky v sčítacích tlačivách “úplne, správne, pravdivo a včas.” Sčítacie tlačivá neobsahovali žiadne nepovinné otázky; boli len  tzv. povinné a odvodené témy, ktoré sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov museli alebo mohli zapracovať do sčítacích tlačív z dôvodu už spomínanej medzinárodnej porovnateľnosti zisťovaných štatistických údajov.

Komentáre sú uzavreté.