Prečo sa oplatí sčítať sa

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je osobitný druh štatistického zisťovania, ktorý sa v Slovenskej republike vykonáva pravidelne raz za 10 rokov. Je jedinečným zdrojom informácií o obyvateľstve, jeho sociálnych a ekonomických charakteristikách, ako aj o úrovni domového a bytového fondu. Údaje, ktoré poskytlo sčítanie, nie je v súčasnosti možné získať z iných zdrojov. Týka sa to napríklad údajov o vzdelaní, ekonomickej aktivite, dochádzke za prácou a do školy či o úrovni bývania. Pri sčítaní platí: Opíš prítomnosť, ovplyvníš budúcnosť.

Zapojiť sa do sčítania znamená zvýšiť reprezentatívnosť jedinečných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodovacie procesy na všetkých úrovniach spoločnosti a pri prognózovaní jej vývoja.

V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutočňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Toto sčítanie je zároveň súčasťou celosvetového programu, ktorý koordinuje Organizácia spojených národov.

Zapojiť sa do sčítania znamená prispieť k vytvoreniu porovnateľných údajov o obyvateľoch Európskej únie, ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre, o úrovni ich bývania a štruktúre domového a bytového fondu.  Tieto údaje sú potrebné na koordináciu činnosti jednotlivých štátov únie pri tvorbe sociálnych a ekonomických politík, na prijímanie opatrení pri riešení spoločných otázok a problémov.

Sčítanie je také staré ako vyspelé civilizácie. Z historických správ sa dozvedáme o sčítaní obyvateľov spred mnohých tisícročí v starovekom Babylone, Egypte, Číne, Palestíne, Grécku či Ríme. V Európe sa objavili prvé sčítania obyvateľov približne v polovici 18. storočia. Na území dnešného Slovenska sa pokladá za začiatok organizovaného štatistického zisťovania rok 1715, kedy bol v Uhorsku vykonaný celokrajinský súpis obyvateľstva. Prvé sčítanie obyvateľstva v Uhorsku sa uskutočnilo za vlády Jozefa II. v rokoch 1778 – 1785. Historické správy o sčítaniach, listiny a záznamy tohto druhu nám pomáhajú lepšie pochopiť hospodársku a sociálnu situáciu predchádzajúcich generácií.

Zapojiť sa do sčítania znamená zanechať generáciám, ktoré prídu po nás, správu o tom, ako sme žili my, ich predkovia.

Komentáre sú uzavreté.