Ako sme sa sčítavali

Sčítanie riadil, metodicky usmerňoval a koordinoval Štatistický úrad SR v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy, obvodnými úradmi, obcami a vyššími územnými celkami. Sčítanie ako osobitný druh štatistického zisťovania sa týkalo všetkých obyvateľov okrem cudzincov požívajúcich diplomatické výsady a imunitu. Do sčítania boli zaradení aj cudzinci, ktorí sa v rozhodujúcom okamihu sčítania nachádzali na území Slovenskej republiky. Ak sa zdržali menej ako 90 dní, mali povinnosť poskytnúť údaje v obmedzenom rozsahu (pohlavie, dátum narodenia,  štátna príslušnosť). Sčítanie sa ďalej vzťahovalo na každú budovu určenú na bývanie alebo na inú budovu obývanú v rozhodujúcom okamihu sčítaniana byty.

Sčítanie vykonali sčítací komisári. Ich výber a výkon činnosti zabezpečovali obce. Povinnosti sčítacích komisárov a ich nárok na odmenu za výkon činnosti vymedzuje zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Sčítanie 2011 bolo svojím charakterom podobné sčítaniu pred desiatimi rokmi. Novinkou sčítania 2011 v SR bola možnosť vyplniť sčítacie formuláre aj elektronicky.

PRED SČÍTANÍM

Sčítací komisári začali od 13. mája 2011 navštevovať domácnosti v ich sčítacích obvodoch. Počas výkonu činnosti boli povinní preukazovať sa osobitným poverením (pdf – 296 kB) ,  ktoré im vydali starostovia obcí alebo príslušné ústredné orgány štátnej správy, ak boli sčítacími komisármi pre osobitné sčítacie obvody. Sčítací komisár doručil do domácností príslušné sčítacie formuláre. Na národnostne zmiešaných územiach boli obyvateľom k dispozícii sčítacie formuláre okrem štátneho jazyka aj v jazykoch národnostných menšín (maďarskom, rómskom, ukrajinskom a rusínskom), pre slabozrakých a nevidiacich zabezpečil Štatistický úrad SR po prvý raz v histórii vysvetlivky k sčítacím tlačivám v Braillovom písme (títo obyvatelia sa k nim mohli dostať cez svoje občianske združenie). Sčítací komisár mohol vstúpiť do domácnosti len na vyzvanie obyvateľa.

SČÍTANIE

Spolu so sčítacími formulármi prevzali obyvatelia od sčítacích komisárov vysvetlivky, ktoré im mali pomôcť pri vypĺňaní sčítacích formulárov. Sčítacie formuláre sa vypĺňali modrým alebo čiernym perom, nesmeli sa skladať a povinnosťou obyvateľa bolo chrániť ich pred poškodením a zničením. Po prvý raz v histórii si obyvatelia mohli vybrať, či sčítacie tlačivá vyplnia v listinnej podobe alebo elektronicky.

PO SČÍTANÍ

Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár opäť navštívil domácnosti, aby od obyvateľov, ktorí sa nesčítali elektronicky, prevzal vyplnené sčítacie tlačivá.

Komentáre sú uzavreté.