Ako lepšie porozumieť sčítaniu

Rozhodujúci okamih sčítania

Sčítanie sa vykonalo na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011.

Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21.mája 2011. Údaje aktuálne k tomuto dátumu sa zapisovali do sčítacích formulálov.

Všetky udalosti, akými sú napr. narodenie dieťaťa, sobáš, sťahovanie, zmena zamestnania a pod., ktoré sa udiali do polnoci 20. mája 2011, obyvatelia zapisovali do sčítacích formulárov.

Všetky udalosti, ktoré sa udiali po polnoci 20. mája 2011, budú predmetom zisťovania až v ďalšom sčítaní.

Obrázok: Rozhodujúci okamih

Zväčšiť obrázok

 

Čas sčítania

Čas sčítania je doba, počas ktorej sa sčítanie vykoná.

Vláda Slovenskej republiky svojím nariadením ustanovila čas sčítania 
od 13. mája 2011 do 6. júna 2011.
Formuláre v listinnej podobe sa vypĺňali od 21. mája 2011 do 6. júna 2011.
Údaje v elektronickej forme sa zisťovali od 21. mája 2011 do 29. mája 2011.

Čas sčítania je obdobie, počas ktorého mali sčítací komisári povinnosť navštíviť domácnosti vo svojom sčítacom obvode a uskutočniť zber údajov.

Po rozhodujúcom okamihu sčítania preberali sčítací komisári od obyvateľov, ktorí sa nesčítali elektronicky, vyplnené sčítacie tlačivá v listinnej podobe.

Sčítacie tlačivo

Sčítacie tlačivo je štatistický formulár v listinnej podobe alebo elektronickej forme.

Sčítacie tlačivá boli okrem štátneho jazyka vyhotovené v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom v listinnej forme a v elektronickej forme a v jazyku anglickom v elektronickej forme.

Každý člen domácnosti vypĺňal formulár A. Údaje o obyvateľovi a jeden z členov domácnosti za celú domácnosť formulár B. Údaje o byte. Obyvatelia v rodinných domoch  vypĺňali aj formulár C. Údaje o dome. V bytových domoch formuláre C. Údaje o dome vypĺňali ich vlastníci, prípadne správcovia domov alebo organizácie spravujúce prevažnú časť domov.

Údaje sa zisťovali metódou samosčítania, čo znamená, že obyvatelia sami vypĺňali sčítacie tlačivá. Tento spôsob zabezpečil objektivitu zistených údajov a uľahčil prácu sčítacím komisárom.

 

Sčítacími tlačivami pre sčítanie 2011 boli formuláre: A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome.

Obrázok: Sčítacie tlačivo

Zväčšiť obrázok

 

Sčítací obvod

Pri sčítaní bola obec rozdelená na sčítacie obvody. Členenie na sčítacie obvody muselo byť vykonané v rámci rozdelenia obce na základné sídelné jednotky. Ak obec pozostávala z jednej sídelnej jednotky a nečlenila sa na sčítacie obvody, tvorila jeden sčítací obvod.

Sčítacím obvodom bolo územie (napr. obec, mestská časť alebo ich časti),  na ktorom sa sčítanie vykonalo.

Počet sčítacích obvodov musel bezo zvyšku pokryť celé územie obce, rešpektovať hranice obce a zohľadňovať jej členenie na časti obce, základné sídelné jednotky a hranice katastrov obcí. Na základe takto ustanovených kritérií bolo na Slovensku počas sčítania 2011 vytvorených približne 20-tisíc sčítacích obvodov.

Obrázok: Sčítací obvod

Zväčšiť obrázok

Sčítací komisár

Sčítacím komisárom mohol byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Vymenoval ho po jeho predchádzajúcom súhlase starosta obce.

V osobitných sčítacích obvodoch vymenoval sčítacieho komisára do funkcie príslušný orgán štátnej správy, napr. Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo spravodlivosti SR atď.

Na Slovensku pôsobilo počas sčítania 2011 približne 20 000 sčítacích komisárov.

Komentáre sú uzavreté.