Čo je sčítanie

Sčítanie sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizuje v desaťročných intervaloch. Sčítanie ľudu sa na našom území vykonávalo pravdepodobne už v stredoveku. Hoci s rozvojom spoločnosti sa menil cieľ, účel, rozsah a metódy zisťovania i spracovania výsledkov, cenzy (označenie pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov) zostali nenahraditeľným zdrojom údajov o obyvateľstve na danom území a jeho vývoji v konkrétnom období.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa zapíše do histórie najmä z dvoch dôvodov. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 boli všetky členské štáty Európskej únie po prvý raz povinné usporiadať sčítanie v tom istom roku. Obyvatelia Slovenskej republiky si pri májovom Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011 po prvý raz v histórii vyberali, či vyplnia sčítacie formuláre v listinnej podobe alebo v elektronickej forme.

Rozhodujúcim okamihom sčítania obyvateľov, domov a bytov bola polnoc z piatka 20. mája na sobotu 21. mája 2011. Údaje aktuálne k tomuto dátumu zaznamenávali obyvatelia na celom území Slovenskej republiky do sčítacích formulárov.  Sčítacie formuláre boli k dispozícií okrem štátneho jazyka v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom v listinnej a elektronickej forme a v elektronickej forme aj v anglickom jazyku.

Obsah, rozsah a spôsob vykonania najrozsiahlejšieho a najvýznamnejšieho štatistického zisťovania v roku 2011 upravoval zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Podľa tohto zákona poskytnúť údaje na účely sčítania bol povinný:

  • každý obyvateľ okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunitu; cudzinec, ktorý mal pobyt na území Slovenskej republiky kratší ako 90 dní, poskytol údaje v obmedzenom rozsahu,
  • vlastník domu alebo správca domu, alebo nájomca domu za každú budovu určenú na bývanie, alebo inú budovu, ktorá bola obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania,
  • vlastník bytu alebo správca bytu, alebo nájomca bytu, alebo podnájomník bytu pri sčítaní bytov.

Čas sčítania, čiže dobu, počas ktorej sa sčítanie vykonalo, ustanovila vláda Slovenskej republiky nariadením č. 1/2011. Čas sčítania bol podľa tohto nariadenia určený od 13. mája do 6. júna 2011. Tlačené formuláre sa vypĺňali od 21. mája 2011 do 6. júna 2011. Údaje v elektronickej forme sa zisťovali od 21. mája do 29. mája 2011. Kratší čas vyhradený na elektronické sčítanie súvisel so snahou zabezpečiť úplnosť sčítania na celom území Slovenskej republiky. Obyvateľov, ktorí sa chceli sčítať elektronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužili, navštívili po 29. máji 2011 sčítací komisári a požiadali ich o vyplnenie sčítacích tlačív v listinnej podobe.

Výber sčítacích komisárov a zabezpečenie ich činnosti bolo v kompetencii obcí. Sčítacím komisárom sa mohol stať bezúhonný štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, spôsobilý na právne úkony. Sčítacieho komisára vymenoval do funkcie po jeho predchádzajúcom súhlase starosta obce. Sčítací komisár bol povinný preukazovať sa počas výkonu činnosti osobitným poverením (pdf – 296 kB) starostu obce. Zákon sčítaciemu komisárovi okrem iného ukladal povinnosť vyplniť na požiadanie obyvateľa a podľa jeho pokynov sčítacie formuláre. Sčítací komisár musel ďalej chrániť vyplnené sčítacie tlačivá pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím a zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámil. Za výkon činnosti mal sčítací komisár nárok na odmenu, ktorú mu vyplatila obec. Obce boli kompetentné riešiť aj nedostatky v práci sčítacích komisárov.

Sčítacie obvody vytvorili obvodné úrady podľa návrhu obcí pomerne k počtu obyvateľov, resp. pomerne k rozlohe obce. Jeden sčítací obvod tvorilo približne 100 – 120 bytov alebo presnejšie bytových domácností, čiže jeden sčítací komisár zabezpečoval v roku 2011 sčítanie približne 350 až 500 obyvateľov.

Sčítací komisári doručili obyvateľom do miesta bydliska:

  • sčítacie formuláre
  • a v zalepených obálkach identifikátory s overovacími heslami.

Boli vytvorené tri typy identifikátorov pre sčítacie formuláre:

  • A. Údaje o obyvateľovi – vypĺňal každý člen domácnosti,
  • B. Údaje o byte – vypĺňala jedna osoba za bytovú domácnosť,
  • C. Údaje o dome – vypĺňala jedna osoba za celý dom.

Použitie identifikátora (jedinečného, bezvýznamového náhodne vygenerovaného čísla) bolo nutné pre obidva spôsoby sčítania. Pre klasický, pri ktorom obyvateľ vypĺňal tlačené sčítacie formuláre, i pre elektronický prostredníctvom aplikácie, do ktorej sa obyvatelia mohli prihlásiť cez internetové stránky scitanie2011.sk a www.e-scitanie.sk.

Vyplniť sčítacie formuláre bol povinný každý obyvateľ bez rozdielu. Sčítanie bolo zároveň právom každého prispieť k vytvoreniu uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii obyvateľov Slovenskej republiky a ich životných podmienkach.

Údaje získané pri sčítaní sú chránené zákonom a v súlade so zákonom budú poskytnuté “na štatistické účely, na iné ako na štatistické účely, na výskumné a vedecké účely a na účely medzinárodného porovnávania v súlade s osobitným zákonom, osobitným predpisom a medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná.”

Podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 údaje zo sčítania je možné poskytnúť  v súlade s medzinárodnými dohovormi  aj na iné ako štatistické účely, čo znamená na vedecké a výskumné účely pre orgány a organizácie Európskej únie, medzinárodné organizácie, ako napríklad OSN, WHO a OECD. Údaje sa budú poskytovať za presne ustanovených podmienok; pôjde o štatisticky spracované anonymizované údaje.

 

Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa budú zverejňovať priebežne, komplexné výsledky budú známe najneskôr v marci 2014.

Komentáre sú uzavreté.