Štatistický úrad zverejnil údaje o domoch a bytoch podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011

Štatistický úrad SR zverejnením údajov o domoch a bytoch aktualizoval k 5. aprílu 2013 obraz o spoločnosti vytvorený z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Najnovšie publikácie Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, domy v SR, krajoch, okresoch a obciachZákladné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, byty v SR, krajoch, okresoch a obciach poskytujú prehľad o vybraných desiatich ukazovateľoch, ktoré obsahovali sčítacie formuláre.

K 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania, bolo na území Slovenskej republiky 1 070 790 domov, z nich 905 815 obývaných (84,6 % zo všetkých domov spolu v SR). Väčšinu z obývaných domov tvorili rodinné domy (815 386, t. j. 90 % zo všetkých obývaných domov v SR). Najvyšší podiel obývaných rodinných domov zaznamenalo sčítanie v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov (23,5 % (191 701) z celkového počtu obývaných rodinných domov). Obývané bytové domy (64 615, t. j. 7,1 % z celkového počtu obývaných domov v SR) mali najvyššie zastúpenie v obciach od 20 000 do 50 000 obyvateľov (24,9 % (16 119) z celkového počtu obývaných bytových domov). Najviac obývaných domov bolo postavených v rokoch  1946 – 1990 (592 355, t. j. 65,4 % z celkového počtu obývaných domov v SR). Najvyšší počet obývaných domov vlastnili fyzické osoby (792 997, t. j. 87,5 % z celkového počtu obývaných domov v SR). Vlastníci, správcovia alebo nájomcovia domov ako najčastejší dôvod neobývanosti domov uvádzali, že domy boli určené na rekreáciu (57 464, t. j. 35,9 % z celkového počtu neobývaných domov  v SR).

Z 1 994 897 bytov v SR bolo 1 776 698 obývaných (89,1 % zo všetkých  bytov v SR). Medzi obývanými bytmi prevládali vlastné byty v bytových domoch (764 100, t. j. 43 % z celkového počtu obývaných bytov v SR) a byty vo vlastných rodinných domoch (744 203, t. j. 41,9 % zo všetkých obývaných bytov v SR). V prevažnej miere išlo o byty s tromi obytnými miestnosťami (775 159, t. j. 43,6 % z celkového počtu obývaných bytov v SR). K rozhodujúcemu okamihu sčítania bolo medzi obývanými bytmi najviac bytov s obytnou plochou  40 – 80 m2 (1 151 156, t. j. 64,8 % zo všetkých obývaných bytov v SR. V obývaných bytoch sa využívalo najmä ústredné kúrenie diaľkové (657 307, t. j.  37 % z celkového počtu obývaných bytov v SR) a ústredné kúrenie lokálne (610 560, t. j. 34,4 % z celkového počtu obývaných bytov v SR). Obývané byty boli najčastejšie vykurované plynom (1 092 821, t. j. 61,5 % z celkového počtu obývaných bytov). Neobývanosť 205 729 bytov (10,3 % zo všetkých bytov v SR) súvisela najmä s ich uvoľnením na prestavbu, ďalej išlo o byty po kolaudácii, v dedičskom alebo súdnom konaní, resp. byty neboli obývané z iných, v sčítacom formulári nešpecifikovaných dôvodov (84 955, t. j. 41,3 % z celkového počtu neobývaných bytov v SR).

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Komentáre sú uzavreté.