Štatistický úrad SR zverejnil nové údaje zo sčítania

Za 10 rokov ubudlo najviac obyvateľov slovenskej národnosti, úbytok  zaznamenali aj najpočetnejšie cirkvi.

K 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania obyvateľov, domov a bytov boli v Slovenskej republike z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov (5 397 036) najvýraznejšie zastúpení obyvatelia slovenskej národnosti (80,7 %), maďarskej národnosti (8,5 %) a rómskej národnosti (2 %). Za desať rokov pribudlo v absolútnych číslach najviac trvalo bývajúcich obyvateľov hlásiacich sa k rómskej, rusínskej, moravskej a poľskej národnosti. Naopak, za rovnaké obdobie sa najvýraznejšie znížil počet trvalo bývajúcich obyvateľov slovenskej, maďarskej, českej, ukrajinskej a nemeckej národnosti. Aj tieto údaje obsahuje publikácia Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, obyvateľstvo podľa národnosti, ktorú v týchto dňoch vydal Štatistický úrad SR.

Z definitívnych výsledkov minuloročného sčítania vyplýva, že k rozhodujúcemu okamihu sčítania sme mali na Slovensku napr. 37 obcí, v ktorých žili len obyvatelia slovenskej národnosti, 363 obcí, v ktorých sa 50 a viac percent obyvateľov prihlásilo k maďarskej národnosti a 17 obcí s 50-percentným a vyšším podielom trvalo bývajúcich obyvateľov rómskej národnosti. Národnosť, ale aj náboženské vyznanie si obyvatelia vyznačovali alebo zapisovali výlučne na základne vlastného rozhodnutia. Práve z odpovedí o náboženskom vyznaní je zostavená ďalšia z publikácií Štatistického úradu SR, ktorá vychádza pod názvom Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, obyvateľstvo podľa náboženského vyznania. Zverejnené údaje potvrdzujú, že najpočetnejšími registrovanými cirkvami u nás sú Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike (62 %, t. j. 3 347 277), Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (5,9 %, t. j. 316 250), Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike (3,8 %, t. j. 206 871) a Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (1,8 %, t. j. 98 797). V porovnaní s výsledkami sčítania v roku 2001 všetky štyri najpočetnejšie registrované cirkvi zaznamenali pokles obyvateľov deklarujúcich účasť na náboženskom živote alebo vzťah k nim. Od roku 2001 sa, naopak, mierne zvýšil počet obyvateľov bez vyznania. K rozhodujúcemu okamihu sčítania boli v Slovenskej republike 3 obce, v ktorých sa všetci trvalo bývajúci obyvatelia prihlásili k rímskokatolíckej cirkvi a 10 obcí, v ktorých účasť na náboženskom živote alebo vzťah k rímskokatolíckej cirkvi neuviedol ani jeden  z obyvateľov s trvalým pobytom. Viac ako 50 % trvalo bývajúcich obyvateľov bez vyznania malo 5 obcí v okresoch Rimavská Sobota, Rožňava a Revúca.

Podrobné údaje o národnosti a náboženskom vyznaní trvalo bývajúcich obyvateľov za SR, kraje, okresy a obce, ktoré rozširujú doteraz publikované dáta zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, sú verejne dostupné na internetových stránkach Štatistického úradu SR www.statistics.sk a scitanie2011.sk.

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky.

 

Komentáre sú uzavreté.