Prvé vybrané definitívne výsledky SODB 2011

Štatistický úrad SR zverejnil 29. februára 2012 prvé vybrané definitívne výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011.

POČET OBYVATEĽOV

K 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania, mala Slovenská republika 5 397 036 trvalo bývajúcich obyvateľov. V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi sa počet trvalo bývajúcich obyvateľov SR zvýšil o 17 581. Zistený prírastok 0,33 % počtu obyvateľov v medzicenzálnom období 2001-2011 je najnižší v histórii sčítania na Slovensku. Počet trvalo bývajúcich obyvateľov SR sa zvyšuje, ale stále pomalším tempom.

Najviac obyvateľov z ôsmich krajov SR je v Prešovskom kraji – 814 527 obyvateľov (15,1 %). Najmenej obyvateľov – 554 741 obyvateľov (10,3 %) žije na území Trnavského kraja.

OSÍDLENIE

K rozhodujúcemu okamihu sčítania 2011 bolo na Slovensku 2 890 obcí, o sedem viac ako v roku 2001. Na Slovensku je 138 mestských obcí2 752 vidieckych obcí. Viac obyvateľov býva v mestách (54,4 %) ako na vidieku (45,6 %).

OBYVATEĽSTVO PODĽA POHLAVIA

Z celkového počtu obyvateľov Slovenskej republiky je viac ako polovica žien (51,3 %). V porovnaní s výsledkami sčítania pred desiatimi rokmi počet žien na
1 000 mužov klesá, ale len veľmi mierne.

STARNUTIE POPULÁCIE

V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi došlo k ďalšiemu poklesu počtu obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 rokov) z 18,9 % v roku 2001 na
15,3 % v roku 2011. Rastie podiel obyvateľov v produktívnom veku (15-64 rokov) zo 68,9 % v roku 2001 na 72,0 % v roku 2011 a zvyšuje sa aj podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65+) z 11,4 % v roku 2001 na 12,7 % v roku 2011.

RODINNÝ STAV

Rastie podiel rozvedených, podiel slobodných obyvateľov zostáva v porovnaní so sčítaním v roku 2001 nezmenený.

VZDELANIE

Zvyšuje sa vzdelanostná úroveň obyvateľstva, rastie podiel obyvateľov
s vysokoškolským vzdelaním.

NÁBOŽENSTVO

Najpočetnejšou cirkvou na Slovensku je Rímskokatolícka cirkev. Účasť na náboženskom živote, resp. vzťah k nej deklarovalo 62 % obyvateľov SR. Kým podiel obyvateľov, ktorí si uviedli Rímskokatolícku cirkev, ako aj podiel obyvateľov, ktorí si uviedli ďalšie najpočetnejšie cirkvi – Evanjelickú cirkev augsburského vyznania (5,9 %), Gréckokatolícku cirkev (3,8 %) a Reformovanú kresťanskú cirkev (1,8 %) sa na Slovensku v porovnaní so sčítaním v roku 2001 znížil, počet obyvateľov bez vyznania sa za rovnaké obdobie mierne zvýšil, z 13 % v roku 2001 na 13,4 % v roku 2011.

NÁRODNOSŤ

Najpočetnejšími národnosťami podľa sčítania 2011 sú slovenská, maďarská
a rómska národnosť. Kým podiel obyvateľov hlásiacich sa k prvým dvom národnostiam v medzicenzálnom období klesol, mierne sa zvýšil podiel obyvateľov hlásiacich sa  k rómskej národnosti, z 1,7 % v roku 2001 na 2 % v roku 2011.

POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI

Pokračuje informatizácia spoločnosti, napr. prácu s internetom ovláda 53,8 % obyvateľov SR.

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Komentáre sú uzavreté.