Prvá publikácia zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011

Štatistický úrad SR vydal prvú publikáciu zostavenú z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011.

Publikácia s názvom Obyvateľstvo v Slovenskej republike a krajoch SR, vybrané výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 sumarizuje  údaje a štatistické informácie o obyvateľstve podľa miesta trvalého pobytu za nasledujúce tematické oblasti: vývoj počtu obyvateľov, počet mestských a vidieckych obcí, pohlavie, vek, rodinný stav, štátna príslušnosť, náboženské vyznanie, národnosť, vzdelanie, materinský jazyk, najčastejšie používaný jazyk na verejnosti, najčastejšie používaný jazyk v domácnosti, počítačová znalosť.

Publikácia je verejne dostupná na webových stránkach Štatistického úradu SR: www.statistics.sk a scitanie2011.sk .

Komentáre sú uzavreté.