Pribúdajú vysokoškolsky vzdelaní ľudia, slovenčina je materinským jazykom väčšiny obyvateľov SR

Štatistický úrad SR zverejnil definitívne výsledky SODB 2011 o materinskom jazyku a najvyššom dosiahnutom vzdelaní obyvateľov s trvalým pobytom

Za desať rokov od sčítania v roku 2001 sa na Slovensku výrazne zmenila vzdelanostná úroveň spoločnosti v prospech obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním. Potvrdzujú to údaje z najnovšej publikácie Štatistického úradu SR prezentujúcej výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 o obyvateľstve podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Vyplýva z nich, že podiel trvalo bývajúcich obyvateľov s najvyšším ukončeným vysokoškolským vzdelaním bakalárskym, magisterským, inžinierskym, doktorským a doktorandským spolu sa zvýšil zo 7,8 % (423 324) v roku 2001 na 13,8 % (747 968) v roku 2011.

V medzicenzovom období 2001–2011 pribudli vysokoškolsky vzdelaní ľudia vo všetkých krajoch SR. Najvyššie podiely obyvateľov s ukončeným bakalárskym, magisterským, inžinierskym, doktorským a doktorandským vzdelaním spolu boli k 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania,  zaznamenané v Bratislavskom kraji (26,2 %, t. j. 157 678), v okrese Bratislava V (35,3 %, t. j 39 257) a v obci Bratislava–Petržalka (35,9 %, t. j. 38 036). V šiestich obciach od 14 do 514 obyvateľov v okresoch Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Medzilaborce si k rozhodujúcemu okamihu sčítania nikto z trvalo bývajúcich obyvateľov neuviedol, že má ukončené vysokoškolské vzdelanie.

Z ďalšej zverejnenej publikácie Štatistického úradu SR Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, obyvateľstvo podľa materinského jazyka sa odborná i laická verejnosť o. i. dozvie, že materinským jazykom väčšiny trvalo bývajúcich obyvateľov SR je slovenský jazyk (78,6 %, t. j. 4 240 453).  Vyznačila si ho aj väčšina trvalo bývajúcich obyvateľov v každom z ôsmich krajov SR. Len v 4 zo 79 okresov si slovenčinu ako materinský jazyk uviedlo menej ako 50 % obyvateľov s trvalým pobytom. V 22 obciach žili k rozhodujúcemu okamihu sčítania len obyvatelia s materinským jazykom slovenským a v ďalších 2 293 obciach si ho uviedlo 50 a viac percent trvalo bývajúcich obyvateľov.

Maďarský jazyk si za svoj materinský jazyk označilo 9,4 %, t. j. 508 714 trvalo bývajúcich obyvateľov v SR,  rómsky jazyk 2,3 %, t. j. 122 518 obyvateľov s trvalým pobytom v SR a rusínsky jazyk 1%, t. j. 55 469 trvalo bývajúcich obyvateľov v SR. Ďalšie materinské jazyky si zapísalo menej ako  1 % obyvateľov s trvalým pobytom v SR.

Všetky doteraz vydané publikácie so základnými údajmi zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sú dostupné na internetových stránkach Štatistického úradu SR www.statistics.sk a scitanie2011.sk .

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Komentáre sú uzavreté.