O termíne zverejnenia prvých výsledkov sčítania 2011 rozhodne kvalita dát

Spracovanie údajov zo sčítania bol vždy náročný proces. Najmä preto, že sčítanie je vyčerpávajúce štatistické zisťovanie a musí sa pri ňom zohľadňovať množstvo ukazovateľov, ktoré navzájom súvisia. Spracovanie údajov zo sčítania v roku 2011 je však oveľa komplikovanejšie ako by ktokoľvek v čase prípravy očakával. Antikampaň, ktorá sčítanie sprevádzala, poznačila najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie natoľko, že jej dôsledky rieši Štatistický úrad SR doteraz. Niektorí obyvatelia sa totiž pod vplyvom antikampane rozhodli nielenže nenalepiť na sčítacie formuláre identifikátory, ale namiesto nich lepili do formulárov čiarové kódy zo spotrebných tovarov, navzájom si identifikátory vymieňali, prípadne sa nesčítali vôbec. Štatistický úrad bol preto nútený zaoberať sa dopracovaním metodiky spracovania údajov a hľadať riešenia špecifických prípadov.

Nová situácia si vyžaduje nielen dostatok času, ale aj nové riešenia. Štatistický úrad SR v tejto súvislosti ubezpečuje, že sumu v štátnom rozpočte vyčlenenú na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 neprekročí. Naopak, aj napriek uvedeným skutočnostiam sa Štatistickému úradu SR podarilo dosiahnuť úsporu. Z pôvodnej sumy 25 466 000 eur vyčlenenej na sčítanie pre Štatistický úrad SR na obdobie rokov 2008 – 2014 bola zo strany úradu dosiahnutá úspora v štátnom rozpočte vo výške 781 600 eur.

Naskenovaných bolo vyše 9 miliónov tlačív. V súčasnosti má Štatistický úrad SR vytvorenú databázu, ktorá obsahuje údaje z naskenovaných tlačených sčítacích formulárov a sčítacích formulárov vyplnených elektronicky. V najbližších dňoch a týždňoch nás čaká odstraňovanie duplicít v prípadoch, keď niekto vyplnil tlačený sčítací formulár aj v mieste trvalého pobytu, aj tam, kde sa práve v čase sčítania nachádzal, respektíve, ak sa sčítal elektronicky i prostredníctvom tlačeného sčítacieho formulára. Kontrolujú sa a vylučujú také logické nezrovnalosti, keď je vo formulári napr. uvedené, že šesťročné dieťa má najvyššie ukončené vzdelanie vysokoškolské a pod. Robíme tiež logické kontroly medzi údajmi v jednotlivých formulároch.

Kľúčovým kritériom pre štatistikov na spustenie procesu zverejňovania výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 je kvalita dát. Musí byť taká, aby sa s týmito jedinečnými dátam dalo bez obáv pracovať na národnej i medzinárodnej úrovni najbližších desať rokov. Štatistický úrad SR robí všetko preto, aby prvé výsledky sčítania mohol zverejniť čo najskôr, ale v roku 2011 to už s najväčšou pravdepodobnosťou nebude. Dôvodom sú okolnosti, ktoré sčítanie sprevádzali, a ich vplyv na správanie obyvateľov pri zbere údajov.

Výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 bude Štatistický úrad SR zverejňovať priebežne. Prvé výsledky sa budú obsahovo týkať počtov a základných štruktúr obyvateľstva. Pre Slovensko ako členskú krajinu Európskej únie je jediný záväzný termín marec 2014. Najneskôr do uvedeného termínu musí Slovenská republika poskytnúť komplexné výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 Eurostatu, Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev.

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky.

 

Komentáre sú uzavreté.