Najčastejšie používaným jazykom doma i na verejnosti je slovenčina

práca s internetom je najviac ovládanou počítačovou činnosťou

Štatistický úrad SR zverejnil definitívne výsledky SODB 2011 o najčastejšie používaných jazykoch a počítačových znalostiach obyvateľov s trvalým pobytom

Po prvý raz v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 zisťoval Štatistický úrad SR vybrané počítačové znalosti celej populácie. Dovtedy sa táto problematika štatisticky spracúvala z výsledkov výberových zisťovaní. Najnovšia publikácia Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, obyvateľstvo podľa počítačových znalostí mapuje počty obyvateľov s trvalým pobytom v SR, krajoch, okresoch a obciach, ktorí k 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ovládali, resp. neovládali prácu s textom, s tabuľkami, s elektronickou poštou (e-mailom) a s internetom.

49,9 % (2 691 016) trvalo bývajúcich obyvateľov v SR uviedlo, že vie pracovať  s textom. S tabuľkami podľa vlastného posúdenia dokázalo pracovať 38,8 % (2 096 203) a znalosť práce s elektronickou poštou (e-mailom) potvrdilo 46,9 % (2 533 621) trvalo bývajúcich obyvateľov v SR. „Áno“ pri práci s internetom vyznačilo 53,8 % (2 905 374) obyvateľov s trvalým pobytom v SR.

Najvyššie podiely trvalo bývajúcich obyvateľov ovládajúcich všetky uvedené počítačové znalosti boli zaznamenané v Bratislavskom kraji a v okrese Bratislava V. Ich najnižšie podiely dosiahol Košický kraj a okres Revúca. K rozhodujúcemu okamihu sčítania nebola na území SR obec, v ktorej by všetci trvalo bývajúci obyvatelia neovládali niektorú zo zisťovaných počítačových znalostí. 50 % a viac percent trvalo bývajúcich obyvateľov v 1 495 obciach vedelo pracovať s internetom,  v 794 obciach s textom a v 368 obciach s elektronickou poštou (e-mailom). Pri práci s tabuľkami  50 % a viac percent trvalo bývajúcich obyvateľov  vo vyše polovici všetkých obcí v SR (1536) uviedlo, že túto počítačovú znalosť neovládajú.

Podľa údajov z druhej dnes zverejnenej publikácie – Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, obyvateľstvo podľa najčastejšie používaných jazykov – k rozhodujúcemu okamihu sčítania 2011 boli na verejnosti i v domácnostiach najčastejšie používanými jazykmi: slovenský jazyk, maďarský jazyk, rómsky jazyk, rusínsky jazyk a na verejnosti aj anglický jazyk.  Slovenský jazyk používala najčastejšie  na verejnosti a v súkromí väčšina trvalo bývajúcich obyvateľov v krajoch i v okresoch. Výnimkou boli len okresy Medzilaborce, Komárno, Dunajská Streda a pri najčastejšie  používanom jazykom v súkromí aj okres Rimavská Sobota, kde sa po slovensky  dorozumievalo menej ako 50 % obyvateľov s trvalým pobytom. V 10 obciach hovorili na verejnosti všetci trvalo bývajúci obyvatelia výlučne po slovensky a v 19 obciach používalo najčastejšie na verejnosti slovenčinu menej ako 5 % trvalo bývajúcich obyvateľov. Len po slovensky hovorili v domácnostiach obyvatelia s trvalým pobytom  v 6 obciach v okresoch Bánovce nad Bebravou, Veľký Krtíš, Krupina, Vranov  nad Topľou a Levoča.

Štatistický úrad SR vydal doteraz 7 publikácií so základnými údajmi zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 o obyvateľstve s trvalým pobytom v SR, krajoch, okresoch a obciach podľa pohlavia a veku, národnosti, náboženského vyznania, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, materinského jazyka, najčastejšie používaných jazykov na verejnosti a v domácnosti a počítačových znalostí. Spolu s publikáciou Obyvateľstvo v Slovenskej republike a krajoch SR, vybrané výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 sú dostupné na internetových stránkach Štatistického úradu SR www.statistics.sk a scitanie2011.sk.

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Komentáre sú uzavreté.