EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEĽOV SR PODĽA VÝSLEDKOV SČÍTANIA 2011

Ďalšia z publikácií  Štatistického úradu SR Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity poskytuje verejnosti prehľad o postavení obyvateľov na trhu práce za Slovenskú republiku, kraje, okresy a obce.  Zverejnené údaje sa viažu k 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu ostatného sčítania.

Z 5 397 036 trvalo bývajúcich obyvateľov Slovenskej republiky bolo 2 630 052, t. j. 48,7 % ekonomicky aktívnych. Za ekonomicky aktívnych sa považovali trvalo bývajúci obyvatelia, ktorí boli k rozhodujúcemu okamihu sčítania pracujúci, pracujúci dôchodcovia, nezamestnaníosoby na materskej dovolenke.

Najpočetnejšiu podskupinu ekonomicky aktívnych tvorili pracujúci (okrem dôchodcov), ktorých bolo 2 060 216, t. j. 38,2 % z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v SR. K rozhodujúcemu okamihu sčítania 2011 mala Slovenská republika 443 085 nezamestnaných, t. j. 8,2 % z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov. Podiel pracujúcich dôchodcov dosiahol 1,9 % zo všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov v SR (100 273). Osoby na materskej dovolenke predstavovali k rozhodujúcemu okamihu sčítania početne najmenšiu podskupinu ekonomicky aktívnych obyvateľov v SR (26 478, t. j. 0,5 % z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov).

Takmer 20 % zo všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov v Slovenskej republike (1 063 760, t. j. 19,7 %) bolo dôchodcov. Z hľadiska početnosti nasledovala za nimi skupina detí do 16 rokov (osoby, ktoré k rozhodujúcemu okamihu sčítania nedovŕšili ešte vek 16 rokov), ktorú reprezentovalo 887 444 detí, t. j. 16,4 % zo všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov v SR. K rozhodujúcemu okamihu sčítania mala SR 220 111 študentov stredných škôl, ktorí tvorili 4,1 % zo všetkých trvalo bývajúcich obyvateľov. Táto skupina bola početnejšia ako skupina študentov vysokých škôl, ktorých podiel na celkovom počte trvalo bývajúcich obyvateľov v SR predstavoval 2,8 % (152 642). Rodičovskú dovolenku si čerpalo k rozhodujúcemu okamihu sčítania 118 348 obyvateľov s trvalým pobytom v SR, t. j. 2,2 % z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov.

33 583, t. j. 0,6 % obyvateľov s trvalým pobytom v Slovenskej republike pri sčítaní uviedlo, že má inú ekonomickú aktivitu. Znamená to, že uvedená skupina nebola finančne závislá od niektorého člena alebo niektorých členov domácnosti, ale jej zástupcovia nepatrili medzi pracujúcich, pracujúcich dôchodcov, neboli osobami na materskej dovolenke, osobami na rodičovskej dovolenke ani nezamestnaní. Nešlo tiež o študentov vysokých  a stredných škôl, o osoby v domácnosti, o dôchodcov, deti do 16 rokov a príjemcov kapitálových príjmov. Za osoby v domácnosti sa pri sčítaní 2011 označilo 25 828 obyvateľov, t. j. 0,5 % z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v SR. Obyvatelia, ktorí žili z výnosov z prenájmov vlastných nehnuteľností, z úrokov z cenných papierov a  vkladov, teda z kapitálových príjmov, tvorili 0,1 % (5 401) z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov Slovenskej republiky.

Publikácia o ekonomickej aktivite obyvateľov je už dvanástou publikáciou Štatistického úradu SR sumarizujúcou základné výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Doteraz zverejnené údaje aktualizujú obraz o spoločnosti, počet a štruktúry domov a bytov v SR, krajoch, okresoch a obciach.

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Komentáre sú uzavreté.