Najčastejšie používaným jazykom doma i na verejnosti je slovenčina

Najčastejšie používaným jazykom doma i na verejnosti je slovenčina

práca s internetom je najviac ovládanou počítačovou činnosťou Štatistický úrad SR zverejnil definitívne výsledky SODB 2011 o najčastejšie používaných jazykoch a počítačových znalostiach obyvateľov s trvalým pobytom Po prvý raz v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 zisťoval Štatistický úrad SR vybrané počítačové …
…viac info

Pribúdajú vysokoškolsky vzdelaní ľudia, slovenčina je materinským jazykom väčšiny obyvateľov SR

Štatistický úrad SR zverejnil definitívne výsledky SODB 2011 o materinskom jazyku a najvyššom dosiahnutom vzdelaní obyvateľov s trvalým pobytom Za desať rokov od sčítania v roku 2001 sa na Slovensku výrazne zmenila vzdelanostná úroveň spoločnosti v prospech obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním. Potvrdzujú to údaje z najnovšej …
…viac info

Štatistický úrad SR zverejnil nové údaje zo sčítania

Za 10 rokov ubudlo najviac obyvateľov slovenskej národnosti, úbytok  zaznamenali aj najpočetnejšie cirkvi. K 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania obyvateľov, domov a bytov boli v Slovenskej republike z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov (5 397 036) najvýraznejšie zastúpení obyvatelia slovenskej národnosti (80,7 %), maďarskej národnosti …
…viac info

NIEKOĽKO NAJ ZO SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2011

28. júna 2012 zverejnil Štatistický úrad SR ďalšie vybrané definitívne výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, ktoré vypovedajú o obyvateľstve s trvalým pobytom v krajoch, okresoch a v ukazovateľoch pohlavie a vek aj v obciach SR. Sú verejne dostupné na internetových stránkach Štatistického úradu SR  www.statistics.sk a scitanie2011.sk. …
…viac info

Prvá publikácia zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011

Štatistický úrad SR vydal prvú publikáciu zostavenú z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Publikácia s názvom Obyvateľstvo v Slovenskej republike a krajoch SR, vybrané výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 sumarizuje  údaje a štatistické informácie o obyvateľstve podľa miesta trvalého pobytu za nasledujúce tematické oblasti: …
…viac info

Prvé vybrané definitívne výsledky SODB 2011

Štatistický úrad SR zverejnil 29. februára 2012 prvé vybrané definitívne výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. POČET OBYVATEĽOV K 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania, mala Slovenská republika 5 397 036 trvalo bývajúcich obyvateľov. V porovnaní so sčítaním pred desiatimi …
…viac info

O termíne zverejnenia prvých výsledkov sčítania 2011 rozhodne kvalita dát

Spracovanie údajov zo sčítania bol vždy náročný proces. Najmä preto, že sčítanie je vyčerpávajúce štatistické zisťovanie a musí sa pri ňom zohľadňovať množstvo ukazovateľov, ktoré navzájom súvisia. Spracovanie údajov zo sčítania v roku 2011 je však oveľa komplikovanejšie ako by ktokoľvek v čase …
…viac info

Stanovisko k sčítaniu zrušil Úrad na ochranu osobných údajov až po ukončení zberu údajov

Štatistický úrad SR prijal s uspokojením správu o zrušení stanoviska Úradu na ochranu osobných údajov SR k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.  Úrad na ochranu osobných údajov SR koncom minulého týždňa vyhovel protestu prokurátora a zrušil svoje stanovisko k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov,  ktoré …
…viac info

Priebeh sčítania v číslach

V rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 získal Štatistický úrad SR spolu     8 372 264 sčítacích formulárov za obyvateľov (5 322 274), domy (1 069 629) a byty (1 980 361). Z tohto počtu všetkých vyplnených sčítacích formulárov bolo 7 …
…viac info

ZAČALA SA PRÍPRAVA NA SPRACOVANIE ÚDAJOV ZO SČÍTANIA

Ukončením zberu údajov od obyvateľov sa v pondelok 6. júna 2011 na Slovensku oficiálne skončila ďalšia etapa v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Štatistický úrad SR ďakuje za spoluprácu obyvateľom, mestám a obciam a tým sčítacím komisárom, ktorí zodpovedne, v súlade so zákonom …
…viac info