Byty v domoch v SR, krajoch, okresoch a obciach podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011

V poradí tretia publikácia Štatistického úradu SR sumarizujúca údaje o domoch a bytoch Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, byty v domoch v SR, krajoch, okresoch a obciach poskytuje prehľad o vybraných ukazovateľoch vo vzťahu k obývaným bytom v rodinných a bytových domoch.

V Slovenskej republike bolo k 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania, 856 147 obývaných bytov v rodinných domoch a 877 993 obývaných bytov v bytových domoch. Kým väčšina obývaných bytov v rodinných domoch mala celkovú podlahovú plochu od 81 m2 do 120 m2 (436 789, t. j. 51 % z celkového počtu obývaných bytov v rodinných domoch v SR), podlahová plocha väčšiny obývaných bytov v bytových domoch bola menšia, pohybovala sa v rozpätí od 40 m2 do 80 m2 (580 633, t. j. 66,1 % z celkového počtu obývaných bytov v bytových domoch v SR). Obývané byty v rodinných aj v bytových domoch boli v prevažnej miere zásobované vodou zo spoločného zdroja prostredníctvom vodovodov umiestnených priamo v bytoch. Na 100 obývaných bytov v rodinných domoch pripadalo v SR viac ako 68 obývaných bytov, ktoré na zásobovanie vodou zo spoločného zdroja využívali vodovod v byte. Pri obývaných bytoch v bytových domoch je tento pomer ešte vyšší; zo 100 obývaných bytov v bytových domoch v SR vyše 90 čerpalo vodu zo spoločného zdroja z vodovodu v byte. Isté, aj keď nie veľké rozdiely možno pozorovať aj pri vybavenosti domácností obývaných bytov v rodinných a v bytových domoch vybranými predmetmi dlhodobej  spotreby (mobilný telefón, osobný počítač/notebook, osobné auto).

Mobilné telefóny boli najvyužívanejšími predmetmi dlhodobej spotreby v domácnostiach obývaných bytov v obidvoch typoch domov. Podiely domácností obývaných bytov v rodinných domoch (660 298, t. j. 77,1 % zo všetkých obývaných bytov v rodinných domoch) a v bytových domoch (667 350, t. j. 76 % zo všetkých obývaných bytov v bytových domoch), ktoré mali vo výbave mobilné telefóny, sú  porovnateľné. Domácnosti obývaných bytov v rodinných domoch ďalej najviac využívali osobné autá (55 % zo všetkých obývaných bytov v rodinných domoch v SR), domácnosti obývaných bytov v bytových domoch osobné počítače/notebooky (52,2 % zo všetkých obývaných bytov v bytových domoch v SR). Podiel obývaných bytov v rodinných domoch, ktorých domácnosti boli vybavené osobnými počítačmi/notebookmi, predstavoval v SR 49,4 % (423 229). Podiel obývaných bytov v bytových domoch, ktorých domácnosti mali k dispozícii osobné autá, bol na celoslovenskej úrovni 44,4 % (389 453) zo všetkých obývaných bytov v bytových domoch v SR. Zástupcovia domácností v približne polovici obývaných bytov v rodinných (46,2 % z celkového počtu obývaných bytov v rodinných domoch v SR) aj v bytových domoch (49,9 % z celkového počtu obývaných bytov v bytových domoch) pri sčítaní potvrdili, že byty, ktoré obývali, mali pripojenie na internet. Pripojenie na pevnú telefónnu linku deklarovali domácnosti v 45,1 % obývaných bytov v rodinných domoch a v 40,3 % obývaných bytoch v bytových domoch.

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Komentáre sú uzavreté.